Автокаско

Автокаско

Застраховка Автокаско осигурява пълна застрахователна защита на МПС срещу пожар, кражба, злоумишлени действия на трети лица, природни бедствия, пътно-транспортни произшествия включително щети в паркирано състояние и други неизключени събития, водещи до частична повреда или пълна загуба на автомобила.

Застраховката може да включва само някои от изброените покрития, които са съобразени с предназначението на автомобила и желания размер на застрахователната премия (цената на застраховката) от страна на клиента.

Застраховката е доброволна, т.е. няма задължителен характер както застраховка Гражданска отговорност. Полицата обикновено се сключва за период от една година, освен ако не е уговорено друго.

За сключването на застраховка Автокаско е необходимо копие от свидетелството за регистрация на МПС (талона). Ако автомобилът е новозакупен от официалния вносител на дадената марка, е необходимо копие от фактурата за закупуване и копие от талона.

МПС трябва да бъде технически изправно. Това се удостоверява с валиден талон за Годишен Технически Преглед. Повечето застрахователни компании изискват при сключването на застраховката МПС да е снабдено с действаща алармена система, а след това то да бъде маркирано в специализиран маркировъчен център.

Застраховката е валидна на територията на Р. България. В случай че застраховките Каско и Гражданска отговорност са сключени в една и съща застрахователна компания, то МПС получава безплатно покритие по Автокаско в държавите членки на Европейския съюз. Ако двете застраховки са в различни компании, за да е валидна застраховката Автокаско в чужбина, се издава добавък към полицата, който се заплаща по определената от съответния застраховател тарифа.

Цената на застраховка Автокаско се определя конкретно за всяко отделно МПС и зависи от вида на застрахованото МПС, годината на производство, технически параметри, състояние и др. Застраховката може да се сключи и на разсрочено плащане (до 4 вноски), като при повечето застрахователи не се прилага завишение.

При настъпване на застрахователно събитие, с оглед на получаване на адекватно обезщетение, застрахованият трябва стриктно да спазва изискванията, които са описани в Общите условия на застраховката Автокаско, а именно:

  1. да уведоми незабавно компетентните държавни органи (Полиция, служба Пожарна и аварийна безопасност, други);
  2. да уведоми писмено застрахователя, като спазва сроковете, описани в Общите условия на застраховката;
  3. да предостави увреденото МПС за оглед пред застрахователя без да е отстранена повредата

Някои застрахователни компании предлагат като допълнение следните безплатни покрития по застраховка Автокаско:

  • Покритие за механична повреда по двигателя, скоростната кутия и задвижващия мост след изтичане на гаранцията до 7-та година от началото на гаранционния период. По този начин реално се удължава гаранцията на автомобила.
  • Безплатна, денонощна пътна помощ и сервиз, не само при пътно-транспортно произшествие, но и при повреда.
  • Валидност на покритието за чужбина при пътно-транспортно произшествие и природни бедствия, без допълнително заплащане.
  • Възможност за разширяване на териториалното покритие за чужбина и по отношение на рисковете пожар и кражба, без допълнително заплащане.
Работно време: Понеделник - Събота: 7:00 - 20:00 часа
Неделя: Почивен ден
гр. София, кв. Бенковски,
ул. Лазар Михайлов 36
Тел: 0898 63 84 65
E-mail: office@gtp-sofia.bg